cách chế tạo đá linh hồn đỏ

  1. F

    Hướng dẫn Nguyên liệu & cách chế tạo Greater Spirit stone (Đá linh hồn đỏ)

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] Greater Spirit stone (Greater Magic Stone) :gre :gre :gre :gre :gre :gre :gre Sử dụng chức năng thứ 2 ở Goblin Chaos NPC " Magic Stone Combining " Yêu cầu tối thiểu Đồ thần + 9 + 16 opt ( life opt ) ( Ancient Items + 9 +16 ) Số đá được chế tạo tối thiểu là từ 1...
Bên trên