cách ép intermediate spirit stone

  1. F

    Hướng dẫn Nguyên liệu & cách chế tạo Intermediate Spirit stone - Medium Magic Stone (Đá linh hồn)

    [HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO] Intermediate Spirit stone (Medium Magic Stone) :med :med :med :med :med :med Sử dụng chức năng thứ 2 ở Goblin Chaos NPC " Magic Stone Combining " Yêu cầu tối thiểu Đồ hoàn hảo + 9 + 16 opt ( life opt ) ( Excellent Items + 9 +16 ) Số đá được chế tạo tối...
Bên trên